การคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

1. ระยะเวลาการคืนสินค้า
สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์มันนี่อินเบด ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “คืนสินค้าภายในระยะเวลาการรับประกัน" โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่คุณยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน
*ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
2.1 สินค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในรายการสินค้าที่เสนอขาย
2.2 สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาด สี หรือจำนวนไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
2.3 สินค้ามีตำหนิชัดเจน
2.4 สินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว
2.5 สินค้าใช้งานไม่ได้
2.6 ผู้ซื้อจงใจไม่รับสินค้าเมื่อสินค้าถูกส่งถึง (ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการคำสั่งซื้อ  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน โดยหักจากจำนวนที่ต้องคืน)

หมายเหตุ: ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง  กรุณาติดต่อมันนี่อินเบดหลังจากได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า มันนี่อินเบดจะดำเนินการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่ง/โลจิสติกส์ที่คุณเลือกใช้บริการ

3. คืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้หลังส่งคำสั่งซื้อแล้ว

4. สิทธิของผู้ขาย
เมื่อมันนี่อินเบดได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว มันนี่อินเบดจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ มันนี่อินเบดกำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หากมันนี่อินเบดไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด มันนี่อินเบดจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

มันนี่อินเบดจะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

5. สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7. การคืนเงิน
ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่มันนี่อินเบดได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มันนี่อินเบดไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด มันนี่อินเบดมีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

1. การติดต่อมันนี่อินเบดเพื่อยื่นคำร้อง
คุุณสามารถติดต่อมันนี่อินเบดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Send Email Email: admin@moneyinbed.com

Add Line Line: @Moneyinbed

2. การส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
- ใบเสร็จรับเงิน
- หมายเลขคำสั่งซื้อ
- รูปถ่ายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อจงใจไม่รับสินค้าเมื่อสินค้าถูกส่งถึง)

3. การพิจารณาจากมันนี่อินเบด
มันนี่อินเบดจะพิจารณาคำร้องของคุณภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ได้รับคำร้อง

4. การส่งสินค้าคืนผู้ขาย
เมื่อคำร้องขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว มันนี่เบดจะดำเนินการจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย โดยการเข้ารับสินค้าจากที่อยู่ที่ผู้ซื้อระบุในคำสั่งซื้อ หรือแจ้งให้ผู้ซื้อนำสินค้าไปส่งที่จุด drop off ที่ระบุ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการส่งสินค้าคืน

5. การคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ
มันนี่อินเบดจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับคำยืนยันว่าผู้ขายได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ซื้อจงใจไม่รับสินค้าเมื่อสินค้าถูกส่งถึง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการคำสั่งซื้อ  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน โดยหักจากจำนวนที่ต้องคืน