การคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

1.ระยะเวลาการคืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์มันนี่อินเบด ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “คืนสินค้าภายใน 7 วัน" คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา

**ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.การยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

- ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

- สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง

- สินค้าหมดอายุ

- สินค้าใช้งานไม่ได้

- ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ

- สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

หมายเหตุ: ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อมันนี่อินเบดภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า

3. คืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่ผู้ขายจะยินยอม

4.สิทธิของผู้ขาย

เมื่อมันนี่อินเบดได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว มันนี่อินเบดจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ มันนี่อินเบดกำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หากมันนี่อินเบดไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด มันนี่อินเบดจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

มันนี่อินเบดจะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

5.สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6.ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7.การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่มันนี่อินเบดได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มันนี่อินเบดไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด มันนี่อินเบดมีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม